దేవుడు గణేశుడి ఆశీర్వాదం నమో నరధ న్యూస్ పోర్టల్ పై

Share: Share

Posted by admin on 2024-03-22 18:34:46 .

"దేవుడు గణేశుడు జీవితంలో శుభం అంటే ఏమిటి అనే సందేశం జన్మించేలా ఉంది. గణేశుడు ఆయుధం మరియు జ్ఞానం వలన జీవితంలో ఎవరు అనుకుంటున్నారో అనే ఆశ రామించడం వలన గణేశుడి ఆరాధన పూజలు అత్యంత ప్రాముఖ్యం. గణేశుడు ప్రత్యేకంగా విధ్వంసక దేవుడు మరియు సౌమ్యమైన దేవుడు. ఆలయాల్లో గణేశుడు పూజించడం మన సంప్రదాయంగా ఉంది.

Follow Us